Notowania

MARKA: strona spółki
11.09.2019, 9:33

MRK Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – Ogłoszenia Wymagane przez Prawo Restrukturyzacyjne – zatwierdzenie przyjęcia zmiany układu częściowego.

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2019 z dnia 05.09.2019 r. (zatwierdzenie przyjęcia zmiany układu), informuje, iż w dniu 11.09.2019 r. obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pozycja 46870, ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.
Treść ogłoszenia: „Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy ogłasza, że w sprawie o zmianę układu częściowego zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym MARKA S.A. w restrukturyzacji w Białymstoku, sygn. akt VIII GRp 15/19, w dniu 05.09.2019 roku postanowiono: Zatwierdzić przyjęcie zmiany układu częściowego z dnia 13.06.2017 r., sygn.. akt VIII GRp 1/17, przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 26.08.2019 roku na następujących warunkach: 1. Zmieniony układ częściowy dłużnika MARKA S.A. obejmuje tych samych wierzycieli Dłużnika, których obejmował zmieniany układ, a więc obligatariuszy posiadających obligacje serii E, serii F, serii H1, serii I, serii J, serii H2, serii M, serii N, serii L2, serii L4, z zastrzeżeniem punktu 3 – 5 poniżej. 2. Harmonogram spłat propozycji uwzględnia kolejność ustawionych zabezpieczeń na majątku MARKA S.A. w postaci zastawów rejestrowych. 3. Jeśli w dacie płatności określonej raty, zgodnie z niniejszym harmonogramem spłaty, wierzytelność danego wierzyciela (obligatariuszy danej serii) będzie już w całości zaspokojona zgodnie z płatnościami dokonanymi na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, Spółka nie jest zobowiązania do płatności tej raty, ani kolejnych wobec zaspokojonego już wierzyciela (obligatariuszy danej serii). 4. Jeśli w dacie płatności określonej raty, zgodnie z niniejszym harmonogramem spłaty, dana rata została już zaspokojona zgodnie z płatnościami dokonanymi na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, kolejna rata wobec tego wierzyciela (obligatariusza danej serii) obniża się o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością raty zapłaconej zgodnie z dotychczas obowiązującym (zmienianym) układem a wysokością tej raty określoną w niniejszym harmonogramie. 5. Niniejszy harmonogram uwzględnia spłatę rat zaspokojonych - na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, tj. raty ustalonej na dzień 31 marca 2019r i 30 czerwca 2019r. 6. Zmieniony układ przewiduje – tak jak aktualnie obowiązujący (zmieniany) układ – pełne zaspokojenie wierzycieli, zaś zmiana sprowadza się tylko do wydłużenia płatności w czasie (poprzez zwiększenie liczby rat, przy jednoczesnym zmniejszeniu wysokości poszczególnych rat). Harmonogram spłat w ramach przedkładanych propozycji układowych: 1. 30.09.2019 - obligatariusze serii F otrzymają 30,00% (tj. 150.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii F; 2. 31.12.2019 - obligatariusze serii F otrzymają 30,00% kwoty głównej (tj. 150.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii F; obligatariusze serii H1 otrzymają 18,75% (tj. 375.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1; 3. 31.03.2020 – obligatariusze serii H1 otrzymają 23,75% kwoty głównej obligacji (tj. 475.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1; 4. 30.06.2020 – obligatariusze serii H1 otrzymają 25,00% kwoty głównej obligacji (tj. 500.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1; 5. 30.09.2020 – obligatariusze serii H1 otrzymają 20,00% kwoty głównej (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1; obligatariusze serii H2 otrzymają 9,22% (tj. 100.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H2; 6. 31.12.2020 – obligatariusze serii H1 otrzymają 12,50% kwoty głównej (tj. 250.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1; obligatariusze serii H2 otrzymają 18,43% (tj. 200.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H2; 7. 31.03.2021 – obligatariusze serii H2 otrzymają 36,87% kwoty głównej (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H2; obligatariusze serii J otrzymają 12,50% (tj. 25.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii J; 8. 30.06.2021 – obligatariusze serii H2 otrzymają 35,48% kwoty głównej (tj. 385.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H2; obligatariusze serii J otrzymają 37,50% (tj. 75.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii J; 9. 30.09.2021 – obligatariusze serii J otrzymają 50,00% kwoty głównej (tj. 100.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii J; obligatariusze serii M otrzymają 23,33% (tj. 350.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii M; 10. 31.12.2021 – obligatariusze serii M otrzymają 30,00% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii M; 11. 31.03.2022 – obligatariusze serii M otrzymają 28,33% (tj. 425.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii M; 12. 30.06.2022 – obligatariusze serii M otrzymają 30,00% (tj. 275.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii M; obligatariusze serii N otrzymają 1,14% (tj. 125.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 13. 30.09.2022 – obligatariusze serii N otrzymają 3,86% (tj. 425.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 14. 31.12.2022 – obligatariusze serii N otrzymają 3,86% (tj. 425.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 15. 31.03.2023 – obligatariusze serii N otrzymają 3,64% (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 16. 30.06.2023 – obligatariusze serii N otrzymają 3,64% (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 17. 30.09.2023 – obligatariusze serii N otrzymają 3,64% (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 18. 31.12.2023 – obligatariusze serii N otrzymają 3,64% (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 19. 31.03.2024 – obligatariusze serii N otrzymają 3,64% (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 20. 30.06.2024 – obligatariusze serii N otrzymają 3,64% (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 21. 30.09.2024 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 22. 31.12.2024 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 23. 31.03.2025 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 24. 30.06.2025 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 25. 30.09.2025 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 26. 31.12.2025 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 27. 31.03.2026 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 28. 30.06.2026 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 29. 30.09.2026 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 30. 31.12.2026 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 31. 31.03.2027 - obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 32. 30.06.2027 - obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 33. 30.09.2027 - obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 34. 31.12.2027 - obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 35. 31.03.2028 - obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 36. 30.06.2028 - obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; 37. 30.09.2028 – obligatariusze serii N otrzymają 3,86% (tj. 425.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; obligatariusze serii I otrzymają 10,00% (tj. 50.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii I; 38. 31.12.2028 - obligatariusze serii I otrzymają 90,00% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii I; 39. 31.03.2029 – obligatariusze serii L2 otrzymają 100,00% (tj. 230.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii L2; obligatariusze serii L4 otrzymają 100,00% (tj. 148.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii L4. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia przyjęcia zmiany układu częściowego przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

Inne komunikaty