Notowania

ARTGAMES: strona spółki
11.09.2019, 11:28

ARG Zawarcie listu intencyjnego w zakresie współpracy przy produkcji gier z Ultimate Games S.A.

Zarząd spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2019 r. podpisał ze spółką Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Ultimate Games) list intencyjny w zakresie współpracy przy produkcji gier (dalej jako: List).
Celem zawartego Listu jest ustalenie warunków współpracy stron w zakresie produkcji od 2 do 4 gier wideo – planowanych do wydania w latach 2020-2022, których producentem będzie Spółka, natomiast Ultimate Games będzie ich wydawcą. Zgodnie z zawartym Listem wartość przyszłych umów została określona na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), przy czym ww. kwota zostanie przekazana przez Ultimate Games w formie zleceń na wykonanie gier, bądź też w formie objęcia nowowyemitowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, bądź w innej formie ustalonej przez strony. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-09-11
ARG Zawarcie listu intencyjnego w zakresie współpracy przy produkcji gier z Ultimate Games S.A.
2,38
+0,84
2019-09-10
ARG Zawarcie umowy ze spółką Gaming Factory S.A.
2,28
0,00
2019-09-03
ARG Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Unlucky 7 na PC
2,48
-1,21