Notowania

JRH Skup akcji własnych

Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie, Emitent, Spółka, informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 10.11.2017 roku Regulaminem skupu akcji własnych JR HOLDING S.A., opublikowanym raportem 58/2017 r. z dnia 10.11.2017 r. w wykonaniu uchwały numer 21/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu skupu akcji własnych Repertorium A nr 5547/2017, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi: - w dniu 9 września 2019 roku 12 350 dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sztuk po średniej cenie 1,15 złotych za 1 akcję, - w dniu 10 września 2019 roku 15 150 piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt sztuk po cenie 1,19 złotych za 1 akcję, - w dniu 11 września 2019 roku 15 600 piętnaście tysięcy sześćset sztuk po cenie 1,13 złotych za 1 akcję, - w dniu 13 września 2019 roku 14 400 czternaście tysięcy czterysta sztuk po cenie 1,14 złotych za 1 akcję, Akcje nabyte stanowią 0,15 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,10 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 690 150 sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt sztuk akcji własnych, co stanowi 1,77 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,17 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 1,21 złotych. Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZA do nabycia 7.800.000 słownie: siedmiu milionów ośmiuset tysięcy sztuk, o łącznej wartości nominalnej 780.000 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

Inne komunikaty