Notowania

OTLOG: strona spółki
13.09.2019, 22:08

OTS Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.

W nawiązaniu do:
1) raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. (AZ) w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników); 2) raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników (Zawiadomienie); 3) raportu bieżącego nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wstępnej (nieostatecznej) decyzji (preliminary award) przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. (Tymczasowe Zabezpieczenie); oraz 4) raportu bieżącego nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o złożeniu –– zgodnie z wymogami zawartymi w Tymczasowym Zabezpieczeniu – przed Sądem Arbitrażowym powództwa przeciwko AZ, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 września 2019 r., Spółka otrzymała pismo z Sądu Arbitrażowego obejmujące ostateczne postanowienie (award) (Postanowienie), zgodnie z którym Sąd Arbitrażowy: 1) uchylił Tymczasowe Zabezpieczenie przyznane Spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zawieszenia wszelkich skutków prawnych, jakie mogłyby zostać wywołane przez Zawiadomienie; oraz 2) potwierdził Tymczasowe Zabezpieczenie przyznane Spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zakazania AZ egzekwowania ewentualnych praw AZ wynikających z umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. zawartej pomiędzy Spółką a AZ dnia 15 września 2017 r., które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem Spółce Zawiadomienia. Ochrona przyznana Spółce na mocy Postanowienia wygaśnie, jeżeli (i) Spółka nie złoży kaucji (guarantee deposit) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń AZ wynikających z Umowy Wspólników w terminie przewidzianym przez Sąd Arbitrażowy oraz (ii) nie zostanie podtrzymana przez Sąd Arbitrażowy w kolejnym orzeczeniu wydanym w terminie przewidzianym w Postanowieniu. Spółka będzie informować o kolejnych etapach opisanego wyżej postępowania w osobnych raportach bieżących.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-11-20
OTS Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 15 listopada 2019 roku
4,54
-0,88
2019-11-15
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
4,74
0,00
2019-11-13
OTS Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości.
4,48
-0,45
2019-11-08
OTS Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
4,92
0,00
2019-10-31
OTS Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
5,15
0,00
2019-10-28
OTS Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z obrad Zgromadzenia
5,20
0,00
2019-10-25
OTS Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie wprowadzenia Obligacji serii H do Alternatywnego Systemu Obrotu
5,65
-0,88
2019-10-22
OTS Powzięcie informacji o wygaśnięciu tymczasowego zabezpieczenia udzielonego Spółce przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 września 2019 r.
5,90
0,00
2019-10-10
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku – korekta załącznika do raportu bieżącego
5,90
0,00
2019-10-10
OTS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
5,85
+0,85