Notowania

PEP: strona spółki
23.09.2019, 17:08

PEP Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego w 2019 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. ("Raport Bieżący"), Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że ulega zmianie termin przekazania raportu okresowego w 2019 roku, podanego Raportem Bieżącym.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2019 roku. podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Inne komunikaty