Notowania

BRASTER: strona spółki
9.10.2019, 13:07

BRA Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 74/2019 powziął informację, iż w dniu 9 października 2019 r. doszło do zapisania 465.116 akcji serii L na rachunku papierów wartościowych obligatariusza obligacji serii B2 zamiennych na akcje serii L (dalej: „Obligatariusz”). Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych.
Kapitał zakładowy po wydaniu w/w akcji serii L i zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza został podwyższony i wynosi 1.155.830,40 zł oraz dzieli się na 11.558.304 akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, dających łącznie 11.558.304 głosów na walnym zgromadzeniu. Objęte akcje serii L stanowią łącznie 4,02% kapitału zakładowego oraz 4,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Struktura kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wygląda następująco:  1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A  1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B  30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C  60.549 zwykłych akcji na okaziciela serii D  500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii E  2.600.000 zwykłych akcji na okaziciela serii F  505.734 akcje zwykłe na okaziciela serii H  3.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii I  2.389.730 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wynosi 1.650.836,30 zł. W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do Sądu rejestrowego wykaz objętych akcji, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty