Notowania

PASSUS: strona spółki
9.10.2019, 14:12

PAS Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka"; "Wykonawca") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z jednostką publiczną (Zamawiający), na dostawę oprogramowania wraz z licencjami i 36 miesięczną gwarancją. 
Umowa obejmuje dwie części – „Zamówienie Podstawowe” i „Zamówienie Opcjonalne”.   Zadeklarowany termin realizacji Zamówienia Podstawowego wynosi 30 dni od daty podpisania umowy. Wartość „Zamówienia Podstawowego” wynosi 2.799.600,00 PLN netto, a płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT oraz podpisania protokołu przyjęcia/przekazania.   Termin realizacji „Zamówienia Opcjonalnego” wynosi 90 dni od daty potwierdzenia przez Wykonawcę możliwości realizacji „Zamówienia Opcjonalnego”, przy czym uruchomienie „Zamówień Opcjonalnych” nie może nastąpić później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartość umowy dla „Zamówienia Opcjonalnego” będzie nie wyższa niż 1.892.000,00 PLN netto.   Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia.

Inne komunikaty