Notowania

KST Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym jednostka zależna od Emitenta tj. spółka pod firmą POLCYNK sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej „Polcynk”) zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej „Bank”) aneks o charakterze technicznym (dalej „Aneks”) do Umowy kredytowej nr 679/2016/00011718/00 zawartej dnia 16 lutego 2016 roku pomiędzy Polcynk, a Bankiem (dalej „Umowa”). Na mocy postanowień Aneksu przedłużono termin obowiązywania Umowy do dnia 31.10.2019 r. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Polcynk zamierza w ciągu najbliższego miesiąca podpisać kolejny aneks do Umowy z Bankiem ING Bank Śląski S.A. przedłużający termin obowiązywania Umowy. O Umowie Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2018 z dnia 16.10.2018 r. Wyżej wymieniona Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Polcynk

Inne komunikaty