Notowania

KANIA: strona spółki
9.10.2019, 15:50

KAN Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) informują, iż dnia 9 października 2019 r. zarządca, ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym - Mirosław Mozdżeń otrzymał od Delmairena Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru („Akcjonariusz”) zawiadomienie o zmniejszeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza w Spółce.
Zmiana nastąpiła w wyniku przejęcia na własność w dniu 27 września 2019 r. należących do Akcjonariusza 14 700 000 akcji Spółki, na podstawie zawartej umowy zastawu rejestrowego. Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza przed wykonaniem umowy zastawu rejestrowego wynosiła 14 700 000, ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 11,74%, dając prawo do 14 700 000 głosów, stanowiących 11,74% ogólnej liczby głosów. Liczba akcji aktualnie posiadanych przez Akcjonariusza wynosi 0, ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 0% i daje prawo do 0 głosów, stanowiących 0% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Akcjonariusz nie jest stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty