Notowania

PBF Informacja o umowie o pełnienie funkcji animatora emitenta

W nawiązaniu do raportu nr 11/2019 z dnia 11 października 2019r., Zarząd PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż Giełda Papierów Wartościowych Warszawie S.A. potwierdziła, że Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna będzie pełnić zadania animatora emitenta dla Spółki od 17 października 2019r.

Inne komunikaty