Notowania

POLNORD: strona spółki
21.10.2019, 14:22

PND Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23.10.2019r

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym akcjonariusz zgłosił projekt uchwały do punktu 9 ogłoszonego w dniu 26.09.2019r. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23.10.2019 r.
W załączeniu Spółka przedstawia projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza. Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty