Notowania

RONSON: strona spółki
21.10.2019, 15:10

RON Nabycie akcji własnych

Zarząd spółki Ronson Development SE ("Emitent") niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2019 r. (raport bieżący nr 2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
• w dniu 14 października 2019 roku nabył 2 433 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,840 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2 043,72 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00148% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, • w dniu 15 października 2019 roku nabył 2 178 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,840 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 829,52 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00133% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, • w dniu 16 października 2019 roku nabył 2 083 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,840 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 749,72 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00127% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, • w dniu 17 października 2019 roku nabył 1 999 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,840 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 679,16 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00122% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, • w dniu 18 października 2019 roku nabył 2 019 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,840 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 695,96 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00123% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 522 783 akcji, które stanowią 0,31875% kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 14 – 18 października 2019 roku. Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty