Notowania

BUMECH: strona spółki
24.10.2019, 14:57

BMC Stwierdzenie prawomocności postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2019 z dnia 18.09.2019 roku Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 24.10.2019 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy (dalej: Sąd), odpis postanowienia Sądu z dnia 11 września 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, opatrzony klauzulą prawomocności.
Zgodnie z nadaną klauzulą, układ zawarty przez Emitenta z Wierzycielami stał się prawomocny z dniem 17 października 2019 roku. Spłata całości zadłużenia objętego przedmiotowym układem następuje w drodze konwersji wierzytelności na akcje Bumech serii K, dzięki czemu Spółka nie jest zobowiązana do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych niniejszym układem. Prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. Odpis prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego.

Inne komunikaty