Notowania

CIECH: strona spółki
25.10.2019, 12:26

CIE Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 października 2019 roku Pan Artur Osuchowski – Członek Zarządu CIECH S.A. złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki ze skutkiem natychmiastowym, nie podając przyczyn rezygnacji.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty