Trwa ładowanie...

Notowania

TERMOREX: strona spółki
29.10.2019, 15:47

TRR Zawarcie umowy ramowej na z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie.

Zarząd Termo-Rex SA (Spółka) zawiadamia o zawarciu w dniu 28.10.2019 roku przez Spółkę zależną CKTiS SA z siedzibą w Płocku z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie, umowy ramowej obejmującej prace związane z remontami kotła właściwego OP 650 0 50 - część ciśnieniowa wraz z rurociągami wysokoprężnymi na terenie Elektrowni Dolna Odra. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji zamówień wykonawczych jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego w trakcie jej obowiązywania. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, a łączna wartość umów wykonawczych zawartych w ramach umowy ramowej nie może być wyższa niż 51 722,860 zł plus VAT. Do składania ofert w trybie postępowania bez publicznego ogłoszenia w celu udzielenia zamówienia wykonawczego, zaproszeni będą wszyscy wykonawcy z którymi podpisana została w/w umowa ramowa. Wybranemu w postępowaniu Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktycznie wykonany zakres prac i ceny jednostkowe wykazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy ramowej.
Minimalny okres gwarancji na prace zrealizowane w ramach zlecenia wykonawczego wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych na rynku dla tego typu umów.

Inne komunikaty