Notowania

OPN Sprzedaż akcji Autocentrum.pl S.A.

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 30 października 2019 roku Emitent dokonał sprzedaży na rzecz Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kupujący”) posiadanych przez Emitenta 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym AUTOCENTRUM.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000313131 (dalej: „Autocentrum”) reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 100% (sto procent) głosów na walnym zgromadzeniu Autocentrum (dalej: „Akcje”), za łączną cenę sprzedaży w wysokości 9.350.441,97 zł (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 97/100) za wszystkie Akcje. Cena sprzedaży Akcji została przez Strony ustalona w oparciu o wycenę przedsiębiorstwa Autocentrum (Enterprise Value bazująca na zasadzie cash free debt free)
na poziomie 8.000.000 zł (osiem milionów złotych). Sprzedaż w/w akcji nastąpiła w wykonaniu zawartej pomiędzy Emitentem a Kupującym w dniu 30 października 2019 roku umowy zobowiązującej do sprzedaży Akcji. W tym samym dniu Kupujący dokonał płatności całej ceny sprzedaży na rzecz Emitenta, a prawo własności Akcji zostało przeniesione na Kupującego.

Inne komunikaty