Notowania

SYNEKTIK: strona spółki
30.10.2019, 14:51

SNT Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Zarząd Synektik SA, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757; dalej: Rozporządzenie), informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2019, trwającym od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.:
• skonsolidowany raport kwartalny (SA-QSr) za IV kwartał roku finansowego 2018 (a III kwartał roku kalendarzowego 2019) – 8 listopada 2019 r., zgodnie informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 25 października 2019 r. • jednostkowy raport roczny za rok finansowy 2018 (SA-R) – 20 grudnia 2019 r. • skonsolidowany raport roczny za rok finansowy 2018 (SA-RS) – 20 grudnia 2019 r. • skonsolidowany raport kwartalny (SA-QSr) za I kwartał roku finansowego 2019 (a IV kwartał roku kalendarzowego 2019) – 26 lutego 2020 r. • skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze roku finansowego 2019 (okres: IV kwartał roku kalendarzowego 2019 i I kwartał roku kalendarzowego 2020) – 9 czerwca 2020 r. • skonsolidowany raport kwartalny (SA-QSr) za III kwartał roku finansowego 2019 (a II kwartał roku kalendarzowego 2020) – 11 sierpnia 2020 r. Zarząd Spółki informuje również, że na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w skróconych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz skróconym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym odpowiednio w § 66 ust. 1–4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 i w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Dodatkowo, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku finansowego 2019 (a I kwartał roku kalendarzowego 2020).

Inne komunikaty