Notowania

STP Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2019 rok

W związku z obowiązującymi w spółce Stalprodukt S.A. (Emitent, Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalprodukt w III kwartale 2019 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.
Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji: 1. skonsolidowanego zysku operacyjnego, który za III kwartał 2019 r. wyniósł 50 456 tys. zł (w porównaniu do kwoty 83 822 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z III kwartału 2017 i 2018 roku), 2. skonsolidowanego zysku netto, który za III kwartał 2019 r. wyniósł 35 707 tys. zł (w porównaniu do kwoty 66 728 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z III kwartału 2017 i 2018 roku), Na spadek skonsolidowanych wyników w stosunku do średniej z 2 ostatnich lat wpłynęły następujące czynniki: • pogorszenie wyników w Segmencie Profili, spowodowane niekorzystnymi relacjami cen wyrobów wsadowych do cen wyrobów gotowych oraz spadkiem popytu na wyroby Segmentu, • słabszy wynik w Segmencie Cynku, spowodowany spadkiem ceny cynku w stosunku do porównywalnych kwartałów 2017 r. i 2018 r., • wzrost kosztów energii. Zarząd Spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2019 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 29.01.2019 roku, tj. 15 listopada 2019 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty