Notowania

HOTBLOK: strona spółki
8.11.2019, 20:19

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A. - nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), iż w dniu 7 listopada 2019 r. nabył 100% udziałów w Spółce: POLVENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Złota 7 lok. 19, 00-019 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163631, REGON: 012106108, NIP: 5210330930.
W dniu 7 listopada 2019r. została zawarta umowa nabycia udziałów z dotychczasowym właścicielem POLVENT Sp. z o.o.: CARLSON VENTURES INTERNATIONAL Limited. Nabyte przez CARLSON INVESTMENTS S.A. udziały stanowią 100% kapitału zakładowego POLVENT sp. z o.o. oraz reprezentują 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Zgodnie z umową spółki POLVENT sp. z o.o. wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Łączna cena, za którą Emitent nabył udziały wynosi 5 100 000,00 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) złotych. Źródłem finansowania zakupu udziałów są środki własne Spółki pozyskane z emisji akcji serii N i planowanych kolejnych emisji. POLVENT Sp. z o.o. jest spółką kapitałowo-doradczą, której głównym aktywem jest pakiet 86,77% udziałów w spółce TECHVIGO Sp. z o.o. TECHVIGO sp. z o.o. to spółka technologiczna z rynku IT działająca w obecnej formie od 10 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branż Cyber Security, logistycznej, turystycznej i innych. Jest producentem wielu narządzi programistycznych realizowanych na zlecenie klientów korporacyjnych na rynku polskim i zagranicznym. Posiada w swoich aktywach największe zasoby mapowe Polski. Główne standardowe linie produktowe Techvigo sp. z o.o. to system do obsługi agencji turystycznych TourdeskCRM oraz produkty mapowe z linii Navigo.

Inne komunikaty