Trwa ładowanie...

Notowania

VOXEL: strona spółki
15.11.2019, 17:31

VOX Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta, nr 7/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta oraz nr 53/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zawarcia umów znaczących informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o doręczeniu pełnomocnikowi Emitenta postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy z dnia 10 kwietnia 2019 roku sygn. akt: X GRs 1/17/3 o zatwierdzeniu układu SCANIX sp. z o.o. w Katowicach wraz z klauzulą prawomocności nadaną w dniu dzisiejszym przez Sąd Okręgowy w Katowicach stwierdzającą, że powyższe postanowienie stało się prawomocne z dniem 7 listopada 2019 roku.
W związku z uzyskaniem przez ww. orzeczenie prawomocności formalnie zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne SCANIX sp. z o.o. Stosownie do treści art. 324 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. W konsekwencji spółka SCANIX sp. z o.o. przystąpi do realizacji układu, w tym w szczególności podejmie działania zmierzające do ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta jako większościowego wspólnika SCANIX sp. z o.o. posiadającego 81,7% udziałów w jej kapitale zakładowym w związku z konwersją wierzytelności Emitenta na udziały. Od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego VOXEL S.A. stanie się większościowym udziałowcem SCANIX sp. z o.o., obejmie nad nim kontrolę i będzie ujmował jego dane finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu SCANIX sp. z o.o. posiada łącznie 11 specjalistycznych pracowni w 5 lokalizacjach na obszarze województwa śląskiego oraz posiada 4 obowiązujące umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.

Inne komunikaty