Notowania

ATREM: strona spółki
20.11.2019, 12:38

ATR Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. umowy z Miastem Poznań na realizację zamówienia pt. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 20 listopada 2019 r. Konsorcjum z udziałem Emitenta (Wykonawca) w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum) - Firma Budowlana Dota sp. z o.o. sp.k. (Partner Konsorcjum) - New Amsterdam sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) zawarło umowę z Miastem Poznań (Zamawiający) na realizację zamówienia pt. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.
O wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A., Emitent informował raportem bieżącym nr 63/2019. Wartość wynagrodzenia należnego całemu Konsorcjum wynosi 23.770.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Szacowany udział prac przypisanych Atrem S.A. w łącznej wartości prac realizowanych przez Konsorcjum wynosi 28%. Termin realizacji przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 30 listopada 2020 roku. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach: 1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, karą w wysokości 10.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 2) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu zakończenia każdego z Etapów realizacji umowy, karą w wysokości 5.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 3) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla któregokolwiek projektanta lub kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego, karą w wysokości 50.000,00 zł za każdy przypadek, 4) w przypadku zwłoki w usunięciu wady, karą w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z winy Wykonawcy, karą w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto; 6) za nieprzystąpienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego, każdorazowo karą w wysokości 500,00 zł, 7) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karą umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 8) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karą w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo karą w wysokości 5.000,00 zł, 10) w przypadku nieprzedłożenia w terminie umownym poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów, każdorazowo karą w wysokości 5.000,00 zł, 11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, każdorazowo karą w wysokości 5.000,00 zł, 12) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie terminu realizacji Inwestycji, karą w wysokości 5.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 13) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, karą w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 14) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ, karą w wysokości 1.000,00 zł za każde stwierdzone uchybienie, 15) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w umowie, karą w wysokości 50.000,00 zł za każde naruszenie, 16) w przypadku niezłożenia Raportu o Postępie Prac w terminie określonym w Umowie, karą w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę o wartości wyższej niż kwota naliczonych kar. Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto Wykonawcy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty