Notowania

BUMECH: strona spółki
25.11.2019, 15:12

BMC Rejestracja przez Sąd zmian Statutu

BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Bumech) informuje, iż dnia 25.11.2019 roku powziął informację
na podstawie pobranego dokumentu zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, który odpowiada odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, o rejestracji w dniu 22.11.2019 roku przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd) zmian § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 Statutu Spółki. Sąd dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 57.926.432,00 zł w wyniku emisji akcji serii K, określając liczbę akcji Bumech wszystkich emisji na 14.481.608. Po zarejestrowaniu zmian brzmienie § 4 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta jest następujące: „§4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.926.432,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote, 00/100) i dzieli się na 14.481.608 (czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, w tym: a) 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz b) 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz c) 1 653 641 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz d) 2 061 254 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda. 2. Akcje serii A, I, J oraz K zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.” Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 14 481 608 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 14 481 608. Kapitał zakładowy Emitenta tworzy a) 6 446 644 akcji serii A stanowiących 44,516 % kapitału zakładowego oraz 6 446 644 głosów stanowiących 44,516 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; b) 4 320 069 akcji serii I stanowiących 29,831 % kapitału zakładowego oraz 4 320 069 głosów stanowiących 29,831 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; c) 1 653 641 akcji serii J stanowiących 11,419 % kapitału zakładowego oraz 1 653 641 głosów stanowiących 11,419 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz d) 2 061 254 serii K stanowiących 14,234 % kapitału zakładowego oraz 2 061 254 głosów stanowiących 14,234 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawą wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego był odpis prawomocnego postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Inne komunikaty