Notowania

KST Zawarcie aneksu z Bankiem ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej „Emitentem”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 31.10.2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”), a Emitentem został podpisany Aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej „Umowa”).
Na mocy przedmiotowego Aneksu: 1. Bank przedłużył okres udostępnienia limitu kredytowego do dnia 31.10.2020 r. 2. Bank utrzymał kwotę limitu kredytowego na niezmienionym poziomie tj. do kwoty 84 000 000 zł. Podobnie jak w przypadku poprzedniego aneksu limit kredytowy będzie stopniowo ograniczany w trakcie okresu obowiązywania Umowy. Na mocy w/w Aneksu przyznany limit kredytowy będzie udostępniony w następujący sposób: a) 84 000 000 zł w okresie od dnia 27.11.2019 r. do dnia 29.06.2020 r. b) 82 000 000 zł w okresie od dnia 30.06.2020 r. do dnia 30.07.2020 r. c) 80 000 000 zł w okresie od dnia 31.07.2020 r. do dnia 30.08.2020 r. d) 78 000 000 zł w okresie od dnia 31.08.2020 r. do dnia 29.09.2020 r. e) 76 000 000 zł w okresie od dnia 30.09.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. 3. Ustalono następujące zabezpieczenia: a) oświadczenie Emitenta o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do maksymalnej kwoty 129 600 000 zł b) hipoteka umowna do kwoty 30 000 000 zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pruszkowie, która zabezpiecza również kredyt inwestycyjny udzielony Emitentowi przez Bank na podstawie umowy nr 679/2018/00014022/00, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 17.08.2018 r. Pozostałe warunki Umowy i zabezpieczeń nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. O Umowie z Bankiem Emitent informował raportami bieżącymi nr 55/2009 z dnia 18.12.2009 roku, nr 30/2010 z dnia 07.12.2010 roku, nr 11/2011 z dnia 24.01.2011 roku, nr 50/2011 z dnia 02.12.2011, nr 40/2012 z dnia 07.12.2012 roku, nr 37/2013 z dnia 06.12.2013 roku, nr 05/2014 z dnia 28.01.2014, nr 42/2014 z dnia 05.12.2014 roku, nr 29/2015 z dnia 08.12.2015 roku, nr 21/2016 z dnia 08.12.2016 roku, nr 30/2017 z dnia 07.12.2017 roku, nr 8/2018 z dnia 08.03.2018 roku, nr 23/2018 z dnia 04.07.2018 roku, nr 36/2018 z dnia 3.10.2018 r., nr 29/2019 z dnia 9.10.2019 r. oraz nr 33/2019 z dnia 31.10.2019 r. Wyżej wymieniona umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania rozwoju oraz bieżącej działalności Emitenta.

Inne komunikaty