Notowania

HOTBLOK: strona spółki
28.11.2019, 16:58

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A.-zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 listopada 2019 r. roku otrzymał zawiadomienie od Carlson Venture International Limited z siedzibą w Tortola (dalej CVI Ltd) przekazane na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 i 4 w zw. z art.87 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym CVI Ltd poinformował, że w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz po otrzymaniu w dniu 27 listopada 2019 roku odcinka zbiorowego serii M w efekcie realizacji umowy objęcia akcji serii M przeprowadzonej poza systemem obrotu nabył 549 462 akcji Spółki.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. CVI Ltd posiadał 209 985 akcji CARLSON INVESTMENTS S.A., które stanowiły 25,32% kapitału i dawały prawo do 209 985 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 25,32 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A oraz przyjęciu odcinka zbiorowego akcji serii M w dniu 27-11-2019 r. CVI Ltd posiada 759 447 akcji CARLSON INVESTMENTS S.A., które stanowią 49,10% kapitału i dają prawo do 759 447 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 49,10 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art.69 ust.4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, CVI Ltd poinformował, że dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu nadchodzących 12 miesięcy i w związku z powyższym poinformował, że w dniu 19 listopada 2019 roku objął 1 219 941 akcji serii N na postawie umowy objęcia poza systemem obrotu, które nie są jeszcze zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. CVI Ltd poinformował również o wystąpieniu w dniu 27 listopada 2019 r. z Porozumienia Akcjonariuszy zawartego pomiędzy Panem Arturem Jędrzejewskim, Carlson Ventures International Limited oraz Edminton International Investments Limited, o którym mowa w Art. 87 ust. 1 pkt Ustawy o Ofercie Publicznej – dotyczącego nabywania akcji Emitenta, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki. Porozumienie zostało zawarte w dniu 20 listopada 2018 r., a następnie zostało zmienione w dniu 28 lutego 2019 r. W związku z uzyskaniem przez CVI Ltd statutu akcjonariusza wiodącego, Członkowie Porozumienia Akcjonariuszy dokonali jego rozwiązania w drodze porozumienia uważając, za dalsze trwanie Porozumienia za bezprzedmiotowe.

Inne komunikaty