Notowania

BUMECH: strona spółki
29.11.2019, 11:17

BMC Znaczne pakiety akcji

Bumech S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29.11.2019 roku powziął wiadomość o wpływie od Akcjonariusza, tj. Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 a) ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu w dół progu 10 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty