Notowania

WASKO: strona spółki
2.12.2019, 17:13

WAS Informacja o podpisaniu umowy pożyczki z NOVUM S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 02 grudnia 2019r z NOVUM S.A. (spółką powiązaną z Emitentem) z siedzibą w Warszawie umowy na udzielenie pożyczki pieniężnej.
Na mocy umowy NOVUM S.A. (Pożyczkodawca) udziela WASKO S.A. (Pożyczkobiorca) pożyczki pieniężnej w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej. Pożyczka zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w terminie do dnia 03.12.2019r. Zgodnie z umową NOVUM S.A. pobierze wynagrodzenie z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 3,71% w skali roku, a oprocentowanie to będzie liczone od dnia wypłaty WASKO S.A. kwoty pożyczki. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczki otrzymanej na podstawie Umowy wraz z należnymi odsetkami najpóźniej w terminie do dnia 31.03.2021 roku.

Inne komunikaty