Notowania

BORUTA: strona spółki
2.12.2019, 19:19

BRU Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej

Zarząd Spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 29 listopad 2019 r. objął 46.700 (czterdzieści sześć tysięcy siedemset) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 4.670.000 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) w kapitale zakładowym spółki Laboratorium Naturella sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada obecnie 1.000 (jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i jest wyłącznym udziałowcem tej spółki. Udziały zostały objęte za wkłady pieniężne. Poza podwyższeniem kapitału zakładowego, zgromadzenie wspólników podjęło również uchwałę o zmianie firmy (nazwy) z: Laboratorium Naturella na: Onlybio.life. Zmiany wejdą w życie z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.
Po podwyższeniu kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 47.700 (czterdzieści siedem tysięcy siedemset) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.770.000 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 100% kapitału zakładowego Laboratorium Naturella sp. z o.o. oraz uprawniających do 100% udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało jeszcze zarejestrowane, a zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta wnioski do sądu rejestrowego zostały wysłane w dniu dzisiejszym. O działalności Laboratorium Naturella sp. z o.o. Emitent informował raportem ESPI nr 13/2018 z dnia 29 października 2018 r.

Inne komunikaty