Notowania

ZREMB: strona spółki
6.12.2019, 13:02

ZRE Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
Pełna treść podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, w nawiązaniu do § 2 załączonej uchwały, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu 6 grudnia 2019 roku uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty