Notowania

CIECH: strona spółki
16.12.2019, 20:13

CIE Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2019 r. Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Mariusza Nowaka z dniem 22 stycznia 2020 roku.
Pan Mariusz Nowak nie podał przyczyn rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty