Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
20.12.2019, 12:53

ELB Zawarcie aneksu do umowy z mBank SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 142/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 roku do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks z mBank SA [Bank] do umowy ramowej z dnia 25 września 2006 roku [Umowa Ramowa]. Na podstawie zawartego aneksu od dnia 20 grudnia 2019 r. uległ obniżeniu dotychczasowy limit na finansowanie bieżącej działalności z kwoty 40,0 mln zł do kwoty 39,0 mln zł. Termin obowiązywania umowy ustalono do dnia 31 stycznia 2020 roku, który jest terminem spłaty kredytów. Obniżenie limitu wynika z redukcji wartości czynnych gwarancji związanej z wygasaniem terminów ważności, na które zostały wystawione gwarancje.
Na podstawie odrębnych postanowień umowy w sprawie finansowania z 28 maja 2019 roku dotychczas obowiązujący limit gwarancyjny ma charakter nieodnawialny. Jednocześnie wraz ze wskazanym powyżej aneksem do Umowy Ramowej, do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy Ramowej, podtrzymujący limit w wysokości 8 mln zł z nowym terminem obowiązywania/spłaty przypadającym do dnia 31 stycznia 2020 roku. Na dzień 19 grudnia 2019 roku kredyt w rachunku bieżącym udostępniony na podstawie Umowy Ramowej został wykorzystany w kwocie ok. 7,5 mln zł. Zgodnie z treścią aneksu, zaktualizowane również zostały, o wysokość aktualnie obowiązującego limitu, zabezpieczenia wierzytelności Banku obejmujące umowę hipoteki oraz zastaw rejestrowy na prawach do środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku. W pozostałym zakresie warunki Umowy Ramowej nie uległy istotnym zmianom.

Inne komunikaty