Notowania

RAFAMET: strona spółki
24.12.2019, 13:54

RAF Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Akcjonariusza – Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, który działając na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w imieniu:
1. własnym, 2. Agnieszki Gierby Jędrzejewskiej, 3. Weroniki Jędrzejewskiej, 4. Mateusza Jędrzejewskiego, 5. Ignis Avem Capital Spółka Akcyjna, 6. IAC Equity I Spółka Akcyjna, 7. Promack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiadomił o nabyciu znacznego pakietu akcji, jak niżej: a) w dniu 20.12.2019 r. spółka Promack nabyła 18.440 akcji, których emitentem jest Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej uprawniających do oddania 18.440 głosów na walnym zgromadzeniu RAFAMET S.A. i stanowiących 0,43% udziału w kapitale zakładowym RAFAMET S.A. oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAMET S.A., b) w dniu 20.12.2019 r. spółka IAC EI nabyła 500 udziałów stanowiących 99% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Promack, c) Spółka Promack posiadała przed nabyciem, o którym mowa w lit. a) powyżej 649.680 akcji RAFAMET S.A., w związku z czym spółce tej przysługiwało 649.680 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAMET S.A.; procentowy udział w kapitale zakładowym RAFAMET S.A. wynosił 15,04%, a procentowy udział przysługujących głosów na walnym zgromadzeniu RAFAMET S.A. wynosił 15,04%, d) po zdarzeniu, o którym mowa w lit. a), Promack posiada 668.120 akcji RAFAMET S.A., w związku z czym spółce tej przysługuje 668.120 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAMET S.A., procentowy udział w kapitale zakładowym RAFAMET S.A. wynosi 15,47%, a procentowy udział przysługujących głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 15,47%, e) Agnieszka Gierba-Jędrzejewska, Weronika Jędrzejewska, Mateusz Jędrzejewski, IAC, IAC EI – wskutek zdarzeń, o których mowa w lit. a) i b) oraz przy uwzględnieniu stanu posiadania, o którym mowa w lit. d) – nabyli pośrednio łącznie 668.120 akcji, których emitentem jest RAFAMET S.A. Przed zdarzeniami, o których mowa powyżej: 1) Krzysztof Jędrzejewski posiadał 345.455 akcji RAFAMET S.A., z których przysługiwało łącznie 345.455 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAMET S.A.; procentowy udział w kapitale zakładowym RAFAMET S.A. wynosił 8,00%, a procentowy udział w głosach przysługujących na walnym zgromadzeniu wynosił 8,00%. 2) IAC a pośrednio również Agnieszka Gierba-Jędrzejewska, Weronika Jędrzejewska oraz Mateusz Jędrzejewski nie posiadali żadnych akcji RAFAMET S.A., 3) Promack posiadała 649.680 akcji RAFAMET S.A., w związku z czym spółce tej przysługiwało 649.680 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAMET S.A.; procentowy udział w kapitale zakładowym RAFAMET S.A. wynosił 15,04%, a procentowy udział przysługujących głosów na walnym zgromadzeniu RAFAMET S.A. wynosił 15,04%, 4) IAC EI nie posiadała żadnych akcji RAFAMET S.A., - tak, że wszystkie podmioty zawiadamiające posiadały łącznie 995.135 akcji RAFAMET S.A., z których przysługiwało im 995.135 głosów na walnym zgromadzeniu RAFAMET S.A.; procentowy udział w kapitale zakładowym RAFAMET S.A. wynosił 23,04%, a procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu wynosił 23,04%. Po zdarzeniach, o których mowa powyżej, wszystkie podmioty zawiadamiające posiadają łącznie 1.013.575 akcji RAFAMET S.A., z których przysługuje im 1.013.575 głosów na walnym zgromadzeniu RAFAMET S.A.; procentowy udział w kapitale zakładowym RAFAMET S.A. wynosi 23,47%, a procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu wynosi 23,47%.

Inne komunikaty