Notowania

MSZ Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nieprodukcyjnej w Katowicach

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w ramach realizacji programu optymalizacji majątku Grupy MOSTOSTAL ZABRZE (Grupa) zakładającego m.in. zbywanie nieruchomości nieprodukcyjnych, zawarł w dniu 30 grudnia 2019 r. w godzinach wieczornych z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Miedzianej 15 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli za łączną cenę netto stanowiącą ok. 10% kapitałów własnych Emitenta.
Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi finalizację procesu sprzedaży, o którym Emitent informował w raportach bieżących i okresowych, w tym w raporcie bieżącym nr 6/2017 z 31 stycznia 2017 r. oraz w ostatnim raporcie okresowym za III kwartał 2019 r. Nieruchomość w Katowicach przy ul. Miedzianej 15 objęta była programem optymalizacji majątku, realizowanym w ramach przyjętych kierunków rozwoju Grupy na lata 2018-2020 (raport bieżący nr 45/2017) mających na celu zwiększenie wartości Grupy poprzez m.in. obniżenie kosztów stałych, aktywną realokację zasobów oraz przemyślane akwizycje i dezinwestycje.

Inne komunikaty