Trwa ładowanie...
bDXNvemt

Notowania

RAFAMET: strona spółki
3.01.2020, 14:22

RAF Korekta raportu bieżącego nr 35/2019 dotyczącego zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 35/2019 przesłanym do publicznej wiadomości w dniu 24.12.2019 r. nie uwzględniono wszystkich niezbędnych – określonych w art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – danych, w tym stanów posiadania poszczególnych akcjonariuszy po zdarzeniu powodującym zmiany udziałów w ogólnej liczbie głosów Spółki, które zostały przekazane Spółce w zawiadomieniu Akcjonariusza – Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego.
W związku z powyższym Emitent informuje, że w dniu 24.12.2019 r. otrzymał zawiadomienie Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o nabyciu znacznego pakietu akcji o treści, jak niżej: „1. Realizując obowiązki określone w art. 69 ust. 1 pkt 1, a także ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 Ustawy w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy, w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wskutek domniemania wynikającego z art. 87 ust. 4 pkt 1 i 4 Ustawy, mając na uwadze, że: 1) Agnieszka Gierba-Jędrzejewska jest moją żoną, 2) Weronika Jędrzejewska oraz Mateusz Jędrzejewski są moimi dziećmi, 3) Agnieszka Gierba-Jędrzejewska, Weronika Jędrzejewska oraz Mateusz Jędrzejewski są jedynymi akcjonariuszami oraz członkami rady nadzorczej spółki działającej pod firmą Ignis Avem Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (dalej: IAC), 4) IAC jest jedynym akcjonariuszem spółki działającej pod firmą IAC Equity I Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (dalej: IAC EI), a Agnieszka Gierba-Jędrzejewska, Weronika Jędrzejewska oraz Mateusz Jędrzejewski są członkami rady nadzorczej tej spółki, 5) IAC EI jest wspólnikiem posiadającym 500 udziałów stanowiących 99% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki działającej pod firmą Promack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: Promack) - co powoduje, że w zakresie nabywania akcji spółek publicznych należy traktować mnie, Agnieszkę Gierbę-Jędrzejewską, Weronikę Jędrzejewską, Mateusza Jędrzejewskiego, IAC, IAC EI oraz Promack jako podmioty działające w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy – korzystając z art. 87 ust. 3 Ustawy jako jedna ze stron tego porozumienia wskazana przez pozostałe strony porozumienia, niniejszym zawiadamiam, że: a) w dniu 20 grudnia 2019 r. spółka Promack nabyła 18.440 akcji, których emitentem jest Fabryka Obrabiarek Rafamet Spółka Akcyjna z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (dalej: Rafamet) uprawniających do oddania 18.440 głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet i stanowiących 0,43% udziału w kapitale zakładowym Rafamet oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet, b) w dniu 20 grudnia 2019 r. spółka IAC EI nabyła 500 udziałów stanowiących 99% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Promack, c) Spółka Promack posiadała przed nabyciem, o którym mowa w lit. a) powyżej 649.680 akcji Rafamet, w związku z czym spółce tej przysługiwało 649.680 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet; procentowy udział w kapitale zakładowym Rafamet wynosił 15,04%, a procentowy udział przysługujących głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet wynosił 15,04%, d) po zdarzeniu, o którym mowa w lit. a), Promack posiada 668.120 akcji Rafamet, w związku z czym spółce tej przysługuje 668.120 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet, procentowy udział w kapitale zakładowym Rafamet wynosi 15,47%, a procentowy udział przysługujących głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 15,47%, e) Agnieszka Gierba-Jędrzejewska, Weronika Jędrzejewska, Mateusz Jędrzejewski, IAC, IAC EI – wskutek zdarzeń, o których mowa w lit. a) i b) oraz przy uwzględnieniu stanu posiadania, o którym mowa w lit. d) – nabyli pośrednio łącznie 668.120 akcji, których emitentem jest Rafamet. 2. Przed zdarzeniami, o których mowa powyżej: 1) posiadałem 345.455 akcji Rafamet, z których przysługiwało mi łącznie 345.455 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet; procentowy udział w kapitale zakładowym Rafamet wynosił 8,00%, a procentowy udział w głosach przysługujących mi na walnym zgromadzeniu wynosił 8,00%, 2) IAC a pośrednio również Agnieszka Gierba-Jędrzejewska, Weronika Jędrzejewska oraz Mateusz Jędrzejewski nie posiadali żadnych akcji Rafamet, 3) Promack posiadała 649.680 akcji Rafamet, w związku z czym spółce tej przysługiwało 649.680 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet; procentowy udział w kapitale zakładowym Rafamet wynosił 15,04%, a procentowy udział przysługujących głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet wynosił 15,04%, 4) IAC EI nie posiadała żadnych akcji Rafamet, - tak, że wszystkie podmioty zawiadamiające posiadały łącznie 995.135 akcji Rafamet, z których przysługiwało im 995.135 głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet; procentowy udział w kapitale zakładowym Rafamet wynosił 23,04%, a procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu wynosił 23,04%. 3. Po zdarzeniach, o których mowa powyżej: 1) posiadam 345.455 akcji Rafamet, z których przysługuje mi łącznie 345.455 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet; procentowy udział w kapitale zakładowym Rafamet wynosi 8,00%, a procentowy udział w głosach przysługujących mi na walnym zgromadzeniu wynosi 8,00%, 2) IAC oraz IAC EI bezpośrednio nie posiadają akcji Rafamet, 3) Promack bezpośrednio posiada 668.120 akcji Rafamet, w związku z czym spółce tej przysługuje 668.120 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet, procentowy udział w kapitale zakładowym Rafamet wynosi bezpośrednio 15,47%, a procentowy udział przysługujących głosów na walnym zgromadzeniu wynosi bezpośrednio 15,47%, 4) IAC EI posiada pośrednio (przez Promack) 668.120 akcji Rafamet, w związku z czym spółce tej przysługuje pośrednio 668.120 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet, procentowy udział w kapitale zakładowym Rafamet wynosi pośrednio 15,47%, a procentowy udział przysługujących głosów na walnym zgromadzeniu wynosi pośrednio 15,47%, 5) IAC posiada pośrednio (przez IAC EI oraz Promack) 668.120 akcji Rafamet, w związku z czym spółce tej przysługuje pośrednio 668.120 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet, procentowy udział w kapitale zakładowym Rafamet wynosi pośrednio 15,47%, a procentowy udział przysługujących głosów na walnym zgromadzeniu wynosi pośrednio 15,47%, 6) Agnieszka Gierba-Jędrzejewska, Weronika Jędrzejewska oraz Mateusz Jędrzejewski posiadają pośrednio (przez IAC, IAC EI oraz Promack) 668.120 akcji Rafamet, w związku z czym osobom tym przysługuje pośrednio 668.120 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet, procentowy udział w kapitale zakładowym Rafamet wynosi pośrednio 15,47%, a procentowy udział przysługujących głosów na walnym zgromadzeniu wynosi pośrednio 15,47%, - tak, że wszystkie podmioty zawiadamiające posiadają łącznie 1.013.575 akcji Rafamet, z których przysługuje im 1.013.575 głosów na walnym zgromadzeniu Rafamet; procentowy udział w kapitale zakładowym Rafamet wynosi 23,47%, a procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu wynosi 23,47%. 4. Poza relacjami wskazanymi powyżej, podmioty zależne ode mnie, Agnieszki Gierby-Jędrzejewskiej, Weroniki Jędrzejewskiej, Mateusza Jędrzejewskiego, IAC, IAC EI oraz Promack nie posiadają akcji Rafamet. 5. Nie łączy mnie, Agnieszki Gierby-Jędrzejewskiej, Weroniki Jędrzejewskiej, Mateusza Jędrzejewskiego, IAC, IAC EI ani Promack z żadnym podmiotem relacja, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. 6. Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy.” Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Inne komunikaty

bDXNvenb