Notowania

ELB Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 149/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. [Bank] aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym [Umowa] jak również informacji nt. podpisania kolejnej umowy zmieniającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki [Umowa w sprawie finansowania], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 8 stycznia 2020 roku otrzymał obustronnie podpisany aneks do Umowy z Bankiem, którego zgodnie z ustaleniami stron, postanowienia wchodzą w życie od dnia 7 stycznia 2020 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 31 stycznia 2020 r., jako data ostatecznej spłaty kredytu [dotychczas był to 7 stycznia 2020 r.].
Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. Zawarcie przedmiotowego aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z Bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień Umowy w sprawie finansowania [Raport bieżący nr 153/2019].

Inne komunikaty