Notowania

ELB Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. [PKN Orlen] na realizację inwestycji związanej z rozbudową pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie [Umowa], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka] informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 roku został zawarty z PKN Orlen kolejny aneks do Umowy.
Na mocy zawartego aneksu strony postanowiły przedłużyć o 8 miesięcy termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy tj. do 30 czerwca 2021 roku, a także stosownie zmieniły harmonogram jej realizacji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, w wyniku czego zmianie uległa wysokość wynagrodzenia netto należnego Spółce z kwoty 38,56 mln zł do kwoty 44,26 mln zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z modyfikacji zakresu Umowy. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Inne komunikaty