Notowania

JHMDEV: strona spółki
14.01.2020, 16:57

JHM Informacja o zmianie adresu siedziby JHM DEVELOPMENT S.A.

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”), działając zgodnie z § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 14 stycznia 2020 roku Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. podjął uchwałę nr II/2020 o zmianie dotychczasowego adresu siedziby Emitenta przy ul. Unii Europejskiej 18 , 96-100 Skierniewice, na nowy adres siedziby Emitenta przy ul. Unii Europejskiej 18A, 96-100 Skierniewice.

Inne komunikaty