Notowania

POLICE: strona spółki
14.01.2020, 17:45

PCE Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: „Ustawa”), że w związku z rejestracją w dniu 10 stycznia 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez właściwy sąd rejestrowy udział Grupy Azoty S.A. w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu o 3,14%, tj. z 66% do 62,86%. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji.
Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

Załączniki

Inne komunikaty