Notowania

PCCEXOL: strona spółki
14.01.2020, 18:09

PCX Transakcje na akcjach

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. Spółka otrzymała od PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące nabycia akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.
Powyższe powiadomienie jest zmianą powiadomienia pierwotnego. W pierwotnym powiadomieniu z dnia 14.01.2020 r. PCC SE, na skutek oczywistej omyłki, wynikającej z przejścia na nowy wzór formularza, błędnie wskazało osobę blisko związaną dokonujacą transkacji. W rzeczywistości transakcje zostały dokonane przez PCC SE, czyli osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Spółka po otrzymaniu pierwotnego powiadomienia, w celu dochowania należytej staranności, dokonała wyjaśnień, w efekcie czego PCC SE skorygowało swoje powiadomienie. Spółka w załączeniu przekazuje zmienioną treść powiadomienia pierwotnego. Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-01-21
PCX Transakcje na akcjach
1,87
0,00
2020-01-21
PCX Transakcje na akcjach
1,87
0,00
2020-01-14
PCX Transakcje na akcjach
1,85
-1,62
2020-01-14
PCX Transakcje na akcjach
1,85
-1,62
2019-12-23
PCX Transakcja na akcjach
1,85
0,00
2019-12-19
PCX Transakcje na akcjach
1,86
0,00
2019-12-10
PCX Transakcja na akcjach
1,71
0,00
2019-11-20
PCX QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,66
0,00
2019-11-08
PCX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
1,68
0,00
2019-09-05
PCX Spór z firmą HH Technology Corp.
1,60
0,00