Notowania

SOFTBLUE: strona spółki
14.01.2020, 20:43

SBE Otrzymanie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania

Zarząd Spółki Softblue S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13.01.2020 roku otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego powiadamiające o zatwierdzeniu listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i przyznające dofinansowanie projektowi Emitenta pn. "Wdrożenie do oferty firmy Softblue SA innowacyjnego produktu – uniwersalnego systemu BMS" złożony w ramach Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług wraz ze wskazaniem dokumentów jakie są niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu. Po dostarczeniu przez Emitenta odpowiednich dokumentów zostanie sporządzona a następnie podpisana umowa o dofinansowanie, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych), natomiast całkowita wartość projektu została wyceniona przez Emitenta na kwotę 1 158 935,90 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 90/100). Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na fakt zaawansowania technologicznego systemu BMS, który pozwoli Emitentowi na rozszerzenie oferty produktowej, co powinno przełożyć się również na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Przedmiotowe dofinansowanie dotyczy infrastruktury umożliwiającej wdrożenie do oferty Emitenta uniwersalnego systemu BMS (Building Management System) polegającego na integracji rozproszonych rozwiązań BMS w jednym produkcie oraz wsparciu w zwiększeniu efektywności energetycznej zarządzanych zasobów. System BMS sprawuje nadzór nad infrastrukturą techniczną budynku oraz kontroluje zużycie mediów. System BMS pozwala na kontrolę instalacji (m.in. elektrycznej, klimatyzacyjnej, grzewczej czy wentylacyjnej) oraz zmianę nastaw, np. temperatury zadanej w pomieszczeniach. Równie ważną rolą jest informowanie służb utrzymania budynku o awariach lub zagrożeniu awarią nadzorowanej instalacji. Systemy BMS mają bardzo powszechne zastosowanie komercyjne i są stosowane w praktycznie każdym budynku użyteczności publicznej o przeznaczeniu biurowym, centrach handlowych czy szpitalach, co powoduje, że zapotrzebowanie na ten system jest bardzo duże.

Inne komunikaty