Notowania

NOWAGALA: strona spółki
14.01.2020, 21:54

CNG Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku powziął informację o wydaniu w dniu 8 stycznia 2020 roku przez Sąd Okręgowy w Kielcach, VII Wydział Gospodarczy Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza – Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie („Akcjonariusz”) – poprzez:
a) wstrzymanie skuteczności i wykonania uchwały nr 7 oraz nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki („ZORG”) oraz zmiany przedmiotu jej działalności, do czasu zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, ewentualnie uchylenia ww. uchwał, b) zakazanie Radzie Nadzorczej Spółki wyrażenia zgody na zawarcie istotnej transakcji, której przedmiotem ma być zbycie ZORG, c) w przypadku zawarcia przez Spółkę z Cerrad sp. z o.o. w Starachowicach („Cerrad”) umowy dotyczącej przeniesienia ZORG, zakazanie Spółce podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających lub skutkujących (w tym czynności wywołujących po stronie Spółki skutki zobowiązujące do podjęcia takich czynności) przeniesieniem na Cerrad jakichkolwiek praw lub obowiązków wchodzących w skład ZORG lub przeniesienia ZORG w całości lub w części, d) zakazanie Spółce podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających lub skutkujących (w tym czynności wywołujących po stronie Spółki skutki zobowiązujące do podjęcia takich czynności) wykupem akcji Spółki należących do akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę przedmiotu działalności Spółki, określoną w ww. uchwale nr 8, a w szczególności zakazanie przyjmowania od tych akcjonariuszy odpowiednich wniosków oraz świadectw depozytowych. W przedmiotowym Postanowieniu Sąd jednocześnie wskazał Akcjonariuszowi termin dwóch tygodni do wytoczenia powództwa, o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie ww. uchwał nr 7 i 8, pod rygorem upadku zabezpieczenia. Po wpłynięciu do Spółki przedmiotowego Postanowienia, Spółka podejmie decyzje co do dalszych kroków. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty