Notowania

KETY: strona spółki
15.01.2020, 11:59

KTY Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku:
1) Skonsolidowany raport kwartalny: •za I kwartał 2020 r. - 22 kwietnia 2020 roku, •za III kwartał 2020 r. - 21 października 2020 roku, 2) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 5 sierpnia 2020 roku, 3) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 26 marca 2020 roku. Ponadto zarząd Spółki, działając na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) informuje o zamiarze nieprzekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe Emitenta, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu. Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku. Kalendarz zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach korporacyjnych w 2020 roku dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce: relacje inwestorskie/kalendarz Podstawa prawna: §80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty