Notowania

BRASTER: strona spółki
15.01.2020, 14:36

BRA Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2020 powziął informację, iż w dniu 15 stycznia 2020 r. doszło do zapisania 454.545 akcji serii L na rachunku papierów wartościowych obligatariusza obligacji serii B4 zamiennych na akcje serii L (dalej: „Obligatariusz”), które zostały wydane Obligatariuszowi po zamianie 2 obligacji zamiennych serii B4. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych.
Kapitał zakładowy po wydaniu w/w akcji serii L i zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza został podwyższony i wynosi 2.061.461,00 zł oraz dzieli się na 20.614.610 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, dających łącznie 20.614.610 głosów na walnym zgromadzeniu. Objęte akcje serii L stanowią łącznie 2,20% kapitału zakładowego oraz 2,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Struktura kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wygląda następująco:  1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A  1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B  30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C  60.549 zwykłych akcji na okaziciela serii D  500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii E  2.600.000 zwykłych akcji na okaziciela serii F  505.734 akcje zwykłe na okaziciela serii H  3.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii I  11.446.036 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wynosi 745.205,70 zł. W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do Sądu rejestrowego wykaz objętych akcji, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty