Notowania

BRASTER: strona spółki
15.01.2020, 17:00

BRA Powołanie Członka Zarządu BRASTER S.A.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 15 stycznia 2020 r. Pana Adama Szczepanika w skład Zarządu BRASTER S.A., powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Szczepanik: - nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki, - nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, - nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu Spółka przekazuje życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Zarządu. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty