Notowania

CIECH: strona spółki
23.01.2020, 16:55

CIE Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 23 stycznia 2020 r.

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 stycznia 2020 r.
Podstawa prawna: § 19 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty