Notowania

CIECH: strona spółki
23.01.2020, 17:00

CIE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 23 stycznia 2020 r.

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie") w dniu 23 stycznia 2020 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 78,50 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14%. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 3.530.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 10,28%, udział w ogólnej liczbie głosów – 6,70%. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Inne komunikaty