Notowania

MWTRADE: strona spółki
30.01.2020, 14:22

MWT Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że raporty okresowe Spółki w 2020 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Raport roczny za 2019 rok - 4.03.2020 roku, - Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 15.05.2020 roku, - Raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 14.08.2020 roku, - Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 6.11.2020 roku. Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka rezygnuje z przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty