Notowania

CFI: strona spółki
7.02.2020, 18:51

CFI Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 6 lutego 2020 roku, spółka zależna od Emitenta tj. „Central Fund of Immovables” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,(CFI) zawarła umowę kredytu z Bankiem posiadającym siedzibę w Polsce, na mocy której, Spółka zależna od Emitenta otrzymała kredyt w kwocie 15 501 552,00 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote, 00/100) na okres od 6 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2030 roku.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych. Przeznaczeniem kredytu jest finasowanie działalności inwestycyjnej CFI. Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą: a)oświadczenie Spółki zależnej od Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego; b)weksel in blanco wystawiony przez CFI wraz z deklaracją wekslową, c)pełnomocnictwo na rzecz Banku do rachunków CFI w Banku d)zastaw finansowy wraz z klauzulą kompensacyjną na prawach do środków pieniężnych na rachunkach CFI w Banku. e)hipoteka do kwoty 23 252 328,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100), na przysługującym Spółce CENTRAL FUND OF IMMOVABLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Warszawie przy ul. Słomińskiego 1, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00307261/4, wraz cesją praw z polis ubezpieczenia, Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.

Inne komunikaty