Notowania

BRASTER: strona spółki
14.02.2020, 14:15

BRA Wydanie akcji serii L Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 r. doszło do zapisania 606.060 akcji serii L na rachunku papierów wartościowych obligatariusza obligacji serii B4 zamiennych na akcje serii L (dalej: „Obligatariusz”), które zostały wydane Obligatariuszowi po zamianie 2 obligacji zamiennych serii B4. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych.
Kapitał zakładowy po wydaniu w/w akcji serii L tj. zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza, został podwyższony i wynosi 2.193.495,50 zł oraz dzieli się na 21.934.955 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dających łącznie 21.934.955 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Objęte akcje serii L stanowią łącznie 2,76% kapitału zakładowego oraz 2,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Struktura kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wygląda następująco:  1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A  1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B  30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C  60.549 zwykłych akcji na okaziciela serii D  500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii E  2.600.000 zwykłych akcji na okaziciela serii F  505.734 akcje zwykłe na okaziciela serii H  3.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii I  12.766.381 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wynosi 613.171,20 zł. W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego wykaz objętych akcji, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty