Notowania

RAFAMET: strona spółki
21.02.2020, 14:04

RAF Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął podpisany przez Bank BNP Paribas S.A. (01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16) aneks nr 22 z dnia 14.02.2020 r. do umowy o limit wierzytelności z dnia 29.07.2009 r.
Na podstawie aneksu limit wierzytelności został ustalony na poziomie 8.000.000,00 zł, a okres wykorzystania limitu został wydłużony do dnia 13.02.2021 r. Emitent może wykorzystywać przedmiotowy limit na: a) gwarancje bankowe: przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, rękojmi oraz gwarancje mieszane; w ramach obowiązującego limitu będą wystawiane gwarancje do kwoty 8.000.000,00 zł z okresem ważności nie przekraczającym 24 miesiące, natomiast gwarancje do kwoty 3.500.000,00 zł z będą wystawiane z okresem ważności powyżej 24 miesięcy, b) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł w terminie do dnia 13.02.2021 r.; oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża bankowa. Łączna kwota zadłużenia z tytułu wykorzystania produktów opisanych w pkt. a) i b) nie może przekroczyć równowartości 8.000.000,00 zł. Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty