Notowania

PEP: strona spółki
26.02.2020, 13:49

PEP ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ 23 I FARMY WIATROWEJ DIPOL

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku spółki zależne Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 23 sp. z o.o. („Farma Wiatrowa 23”) oraz Dipol sp. z o.o. („Dipol”) – jako kredytobiorcy (“Kredytobiorcy”), oraz mBank S.A. – jako kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów”).
Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Farmie Wiatrowej 23 oraz Dipol kredytów terminowych w łącznej kwocie do 31 800 000 zł, przeznaczonych na: (i) refinansowanie istniejącego zadłużenia Dipol, (ii) zasilenie rachunków rezerwy obsługi długu Kredytobiorców oraz (iii) refinansowanie udziałów własnych Emitenta wniesionych do Kredytobiorców. Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytów terminowych nie później niż w terminie 7 lat od dnia zawarcia. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR, powiększonej o marżę banku. podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Inne komunikaty